Novela mieri do parlamentu: čo čaká verejné vysoké školy?

Vysvetľujeme a diskutujeme

Podujatie vzniklo za účelom priblížiť akademickej obci UK (študentom aj zamestnancom) dôvody protestného rektorského voľna, aby tento deň neostal „len dňom voľna“.

Prednášky:

od 10.00 do 10.40 h Univerzitná verejnoprávnosť – súčasť služby verejnosti; prednáša doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. (FiF UK)

od 10.50 do 11.30 h Stručné dejiny reforiem vyššieho vzdelávania na Slovensku; prednáša prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (PraF UK)

od 11.40 do 12.20 h Prečo je autonómia vysokých škôl potrebná?; diskutujú prof. Ing. Ján Rudy, PhD. (FM UK), Mgr. Branislav Vargic, PhD. (absolvent FM UK, CXO | Digital transformation | Fin-tech & Payments | Insur-tech | HR AI | Start-up investor & advisor, Ho Chi Minh City, Vietnam) a Mgr. Lukáš Bakoš, PhD. (FSEV UK a Maxman Consultants, s. r. o.

Celú diskusiu vám naživo sprostredkujeme prostredníctvom nášho kanála na Youtube.

Vyhlásenie dekanov fakúlt vysokých škôl SR

Nový zákon o vysokých školách útočí na demokraciu –fakulty idú do tvrdého protestu a prerušujú výučbu.

Dekani fakúlt vysokých škôl SR, ktorí sa pridali k tomuto vyhláseniu, nadväzujú na Výzvu RVŠ akademickým senátom fakúlt vysokých škôl zo dňa 9. 2. 2022 a zásadne nesúhlasia s novelou zákona o vysokých školách v znení predloženom do Národnej Rady Slovenskej republiky v januári 2022.

Nesúhlasíme s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni VŠ a fakúlt a žiadame v novele zákona ponechať:

viac

Prerušenie vyučovania na vysokých školách

K prerušeniu vyučovania s pridali nasledovné vysoké školy a fakulty:

Právnická fakulta UPJŠ – čiastočná podpora

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

viac

Slovenské univerzity: namiesto reforiem boj o prežitie?

Bratislava 1. februára 2022: Slovenské univerzity stáli dva roky v popredí boja proti pandémii, rok 2022 však začínajú s vážnymi obavami o vlastné prežitie. Avizované a opakované znižovanie výšky štátnej dotácie, výpadky iných príjmov a najmä radikálne zvýšenie cien energií prichádzajú v čase, keď musia s vypätím všetkých síl zvládnuť bezpečný návrat k prezenčnej výučbe, naplnenie prísnych požiadaviek nových akreditačných štandardov v podobe vnútorného systému kvality a prípravu zásadných zmien v systémoch vnútornej správy. To všetko v situácii, keď do parlamentu prichádza kontroverzná novela zákona o vysokých školách.

VIAC NA UNIBA.SK

Protest proti novele VŠ zákona

Vážená akademická obec!

Petíciu podpísalo už viac ako 20 tisíc ľudí.

Náš protest okrem vysokoškolských reprezentácií a partnerskej Slovenskej technickej univerzity podporili ďalšie univerzity: Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele – to je proces, keď sa k návrhu zákona vyjadrujú rôzne dotknuté subjekty. Zdá sa, že nie sme sami, kto má obavy. Tu je niekoľko príkladov:

  • Ministerstvo financií (MF SR): „Prerozdeľovanie zníženého balíka nevytvára dostatočné zdroje na skutočnú motiváciu vysokých škôl na splnenie merateľných ukazovateľov odrážajúcich verejný záujem a zároveň ohrozí snahu o naštartovanie procesu profilácie vysokých škôl.“ 
  • Generálna prokuratúra (GP) zdieľa názor študentov a zamestnancov vysokých škôl, že „je neakceptovateľné, aby bol návrh zákona predložený na ďalšie konanie bez predchádzajúcej diskusie a najmä s vážnym nesúhlasom všetkých tých, ktorých sa život na vysokých školách týka“ a odmieta predložený návrh ako celok. Pokračuje: „Nie je možné súhlasiť s tým, aby verejné vysoké školy ako verejnoprávne a samosprávne inštitúcie združujúce členov svojej akademickej obce boli navrhovanou zmenou úplne pozbavené rozhodovacej kompetencie o nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy.“
  • Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tiež sformuloval ostré slová: „V súvislosti s navrhovanými pravidlami voľby rektora a ďalších predstaviteľov akademickej obce sa úrad ako nezávislý kontrolný orgán stotožňuje s konceptom nezávislej akademickej samosprávy, ktorá je imanentnou súčasťou demokratickej spoločnosti“. Navrhuje zachovať nezávislosť akademickej samosprávy.
  • Konferencia biskupov Slovenska (KBS) navrhuje novelu stiahnuť: „Všeobecné tvrdenie v dôvodovej správe, že má ísť o spružnenie rozhodovacích procesov, nemožno považovať za primerané zdôvodnenie tohto vážneho zásahu do akademickej samosprávy, ktorý je v rozpore s princípom subsidiarity.“ 
  • Na druhej strane, Úrad vlády SR (ÚV) tlačí na to, aby zákon napriek odporu celej spoločnosti nadobudol účinnosť v super-rýchlom procese už od 1. januára 2022!

Petícia sa skončila, snaha o zmysluplnú reformu pokračuje

Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách bola úspešná, po prekročení hranice 20-tisíc podpisov sa končí. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej reprezentácií s predloženou novelou vysokoškolského zákona. Aktivity proti prijatiu škodlivej novely a za skutočnú reformu budú pokračovať.

Petičný výbor sa po prekročení počtu 20-tisíc podpisov dohodol na ukončení petície Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách.

UNIBA.SK

 

Novela VŠ okliešťuje akademické slobody, bývalí ministri ju odmietajú

K návrhu novely bolo v rámci legislatívneho procesu vznesených celkovo 865 pripomienok. Z toho bolo 503 uplatnených ako zásadných.

Pripravovaná novela zákona o vysokých školách (VŠ) z dielne rezortu školstva výrazne okliešťuje akademické slobody a právomoci akademickej samosprávy, ide o zoštátnenie vysokých škôl. Píše sa to v stanovisku bývalých ministrov školstva, pod ktoré sa podpísali Dušan Čaplovič, Martin Fronc a László Szigeti. S novelou zákona nesúhlasia. Súčasného ministra Branislava Gröhlinga (SaS) vyzvali, aby nepresadzoval zmeny obmedzujúce akademické slobody a fungovanie akademickej samosprávy.

TERAZ.SK

Čo nám prekáža na novele VŠ zákona?

O proteste v médiách

Študenti vyšli do ulíc, protestovali proti vysokoškolskému zákonu

Študenti, akademická obec, ale aj verejnosť vyjadrili Zodpovedným protestom za slobodné univerzity v utorok v Bratislave svoj nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách. Návrh úprav vysokoškolskej legislatívy z dielne Ministerstva školstva považujú za nekoncepčný, legislatívno-technicky nekonzistentný, hovoria aj o politizácii či ohrození akademických slobôd. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček uviedol, že sa ešte nikomu nepodarilo takto zjednotiť akademickú obec tak, ako súčasnému vedeniu rezortu školstva. Viac ako tisíc protestujúcich vyjadrilo nespokojnosť s novelu zákona, ku ktorej sa v piatok skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

SME.SK

Politizácia univerzít rozdeľuje, akademici a študenti vyšli do ulíc

Nielen akademická, ale aj študentská obec univerzít sa búri proti novele zákona o vysokých školách z dielne ministerstva školstva. Zodpovedným protestom za slobodné univerzity vyjadrili v utorok v Bratislave svoj nesúhlas s novelou zákona. Návrh úprav vysokoškolskej legislatívy z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR považujú za nekoncepčný, legislatívno-technicky nekonzistentný, hovoria aj o politizácii či ohrození akademických slobôd. Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček uviedol, že sa ešte nikomu nepodarilo takto zjednotiť akademickú obec tak, ako súčasnému vedeniu rezortu školstva.

PRAVDA.SK

 

Na zodpovedný protest za slobodné univerzity v Bratislave prišli stovky študentov

Na „Zodpovednom proteste za slobodné univerzity“ sa zúčastnilo viac ako tisíc študentov, členov akademickej obce aj verejnosti. Protest sa začal v utorok o 13:00 pred budovou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave na Šafárikovom námestí a skončil sa na Námestí slobody, kde bolo pripravené pódium pred Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

WEBNOVINY.SK (SITA)

Proti novele zákona o vysokých školách protestovali študenti, ale aj pedagógovia

Študenti z viacerých univerzít a vysokých škôl na protest pochodovali Bratislavou za slobodné univerzity. Bratislavských študentov podporili aj spolužiaci v Ružomberku. Viac ako tisícka protestujúcich takto vyjadrila svoj zásadný nesúhlas s navrhovanou novelou zákona o vysokých školách, ktorú vypracovalo ministerstvo školstva. Podľa nich novela znamená oklieštenie akademických slobôd a politizáciu výskumu a vzdelávania. V protestoch vraj budú pokračovať, kým ministerstvo novelu nestiahne, alebo aspoň nezapracuje zásadné pripomienky.

NOVINY.SK

Obrovský protest v Bratislave: VIDEO Študenti vyšli do ulíc, kritika vysokoškolského zákona

Študenti, akademická obec, ale aj verejnosť vyjadrili Zodpovedným protestom za slobodné univerzity v utorok v Bratislave svoj nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách. Návrh úprav vysokoškolskej legislatívy z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR považujú za nekoncepčný, legislatívno-technicky nekonzistentný, hovoria aj o politizácii či ohrození akademických slobôd. Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček uviedol, že sa ešte nikomu nepodarilo takto zjednotiť akademickú obec tak, ako súčasnému vedeniu rezortu školstva.

TOPKY.SK

Vysokoškoláci opät vyšli do ulíc a žiadajú slobodné vysoké školy!

Slovenskí študenti a predstavitelia akademickej obce v predvečer 17. novembra po dlhých rokoch opäť vyjdú do ulíc. Pripravovaná reforma školstva podľa ich slov nie je reformou, pretože nerieši reálne problémy v školstve. Oveľa viac ich trápi finančné zabezpečenie internátov, kvalita vyučovania aj nedostatočná podpora vyučujúcich, ktorí odchádzajú do zahraničia. Taktiež nesúhlasia ani s politizáciou akademického prostredia.

PLUSKA.SK

Vyhlásenia a stanoviská k novele

UK ide do ulíc: po 32 rokoch opäť bojujeme za slobodné univerzity

Bratislava 8. novembra 2021: Univerzita Komenského v Bratislave spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU), Radou vysokých škôl (RVŠ) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravuje „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“. Pochod sa začne v utorok 16. novembra 2021 o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí.

Udalosti okolo novely vysokoškolského zákona dospeli do bodu, keď univerzity spoločne s vysokoškolskými reprezentáciami pripravujú verejný protest. Akademický svet je rozčarovaný z prístupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ignorovalo návrhy kontaktnej skupiny, a snaží sa mocensky presadiť priame riadenie univerzít politickými nominantmi. Protest prichádza v čase, kedy sa s výhradami akademického prostredia stotožnil aj Klub 500 a apeloval na stiahnutie zákona, a po rokovaní školského výboru parlamentu, na ktorom predseda výboru Richard Vašečka zdôrazňoval potrebu dosiahnuť konsenzus namiesto „lámania veci cez koleno“.

Čítať viac

Posolstvo rektora UPJŠ v Košiciach

Vážení členovia akademickej obce,
milá verejnosť,

Dovoľte mi objasniť dôvody, prečo sa na UPJŠ pridávame k tým, ktorí otvorene odmietajú novelu vysokoškolského zákona, pridávame sa k tým, ktorí tvrdia, že predložená reforma je len zastieraním snáh štátu, ako zasiahnuť do riadenia univerzít a spravovať ich majetok. Nie je to pre mňa osobne, ale aj pre môj tím vo vedení univerzity a vo vedeniach fakúlt ľahké obdobie, pretože sme viackrát volali po reforme financovania a riadenia univerzít. Predovšetkým v rámci Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít „Združenia V7“ sme viacnásobne volali po záchrane slovenského vysokého školstva a slovenskej vedy. Pri nástupe do úradu rektora v r. 2015 som prijal výzvu etablovať UPJŠ nezmazateľne v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore a následne k tomu som za uplynulých šesť rokov inicioval prijatie celého radu interných reformných krokov.

čítať viac

Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele zákona

Bratislava 20. októbra 2021: Dnes na Univerzite Komenského zasadal Akademický senát UK, ktorý rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Spolu s Vedením UK odmieta jeho znenie, ako aj nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia. Univerzita Komenského preto obnovuje protest proti novele vysokoškolského zákona. Senát schválil nasledujúce uznesenia:

1. Akademický senát UK a Vedenie UK odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v materiáli „Kľúčové body novely zákonov 131/2002, 269/2018, 172/2005, 422/2015“ ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ. Konštatujeme, že tento materiál je v rozpore dokonca aj s paragrafovým znením navrhovanej novely zákona o VŠ. Konkrétne znenie predložených dokumentov obsahuje zásadné časti v znení, s ktorými sa akademická obec UK nemôže stotožniť pre ich rozpor s princípmi akademickej samosprávy, a dôrazne ich odmieta. Rovnako kriticky vnímame aj fakt, že predmetné dokumenty nie sú výsledkom diskusie zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, práve naopak, sú v rozpore s už dosiahnutým stavom rokovaní predmetnej skupiny.

Čítať viac

Rektori požadujú stiahnuť novelu zákona o vysokých školách z legislatívneho procesu

Dňa 26. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie rozšíreného prezídia SRK za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy.

Rektori jednomyseľne konštatujú, že predložený návrh úprav vysokoškolskej legislatívy nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR využilo kontaktnú skupinu ako zásterku na presadzovanie svojich politických zámerov. S takýmto prístupom sa zástupcovia rektorov nevedia stotožniť a ďalej sa stretnutí kontaktnej skupiny nebudú zúčastňovať.

Prítomní zástupcovia rektorov konštatujú, že vedenie ministerstva vedome podsúva verejnosti nepravdivé informácie, a preto stratilo ich dôveru. Z tohto dôvodu oslovia priamo predsedu vlády SR.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie zvoláva na štvrtok 28. 10. 2021 o 9.00 h na Univerzite Komenského v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorú pozýva aj ostatné reprezentácie vysokých škôl. Na tejto tlačovej konferencii podrobne zdôvodnia svoje postoje a oznámia ďalšie svoje kroky.

Rozšírené prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

Stanovisko RVŠ SR k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2021
prijala toto stanovisko k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy:

  1. RVŠ SR zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona o vysokých školách, pretože je založený na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt, nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania a ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia.
  2. RVŠ SR žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o stiahnutie návrhu novely
   zákona o VŠ z medzirezortného pripomienkového konania.
  3. RVŠ SR sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
   športu SR, že predložená novela je výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.
   Ministerstvo však kontaktnú skupinu zneužilo len ako nástroj na jednostranné
   presadenie svojich zámerov.

Čítať viac

Stanovisko Predsedníctva ŠRVŠ k novele zákona o vysokých školách

Predsedníctvo ŠRVŠ na svojom zasadnutí dňa 26. 10. 2021 jednomyseľne prijalo tieto uznesenia:

 1. Predsedníctvo ŠRVŠ odsudzuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (“ministerstvo školstva”) vo vzťahu ku kontaktnej pracovnej skupine zloženej z reprezentácií vysokých škôl.
 2. Predstavená novela zákona o vysokých školách obsahuje zmeny, ktoré neboli predmetom žiadnej z diskusií kontaktnej pracovnej skupiny. Jedná sa predovšetkým o nakladanie s majetkom vysokých škôl, výber/voľbu dekana a zmenu v spôsobe financovania vysokých škôl.
 3. Predsedníctvo ŠRVŠ je pripravené pokračovať v odbornej diskusií k novele vysokoškolského zákona, avšak iba za podmienok, že ministerstvo školstva zohľadní a bude akceptovať výstupy kontaktnej skupiny, a to v súlade s princípmi akademickej samosprávy.

Čítať viac

O novele v médiách

Rektorská konferencia podporila protest za slobodné univerzity

Väčšina členov Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrila podporu Zodpovednému protestu za slobodné univerzity, ktorý sa uskutoční 16. novembra v Bratislave. Rozhodli o tom v korešpondenčnom hlasovaní na podnet prezídia, informovala Ľubica Benková zo Slovenskej rektorskej konferencie .

Čítajte viac na SME.SK

Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova

Rozhovor s prorektorom Radomírom Masarykom a odborníčkou na vysoké školstvo Renátou Hall.

Čítajte viac na SME.SK

Politizácia akademickej pôdy na Slovensku

Aktuálne prezentovanú a diskutovanú reakciu slovenských akademikov na predloženú spornú novelu zákona o vysokých školách z dielne príslušného ministerstva je nanajvýš nevyhnutné vnímať z perspektívy zažitej historickej skúsenosti s politizáciou akademického prostredia.

Čítajte viac na DENNÍK N

Nie sme v tom sami: novela vysokoškolského zákona vyvoláva obavy nielen u univerzít

Medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o vysokých školách sa ukončilo 12. novembra 2021. Univerzita Komenského v Bratislave považuje návrh úprav vysokoškolskej legislatívy z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za nekoncepčný, vnútorne nekoherentný a legislatívno-technicky nekonzistentný.

čítať viac na UNIBA.SK

Študentka Bujačková v Ide o pravdu: Koalícia pretlačí vysokoškolský zákon silou

Reformu vysokých škôl odmietajú študenti aj učitelia. „Je to politizácia, a strata akademickej slobody,“ povedala v Ide o pravdu Zuzana Bujačková.

Rektori žiadajú stiahnuť novelu vysokoškolského zákona a vrátiť sa k dialógu. Nevylučujú ani protest (Rádio Expres)

Vysoké školy odmietajú zmeny ministra Gröhlinga a hrozia štrajkom. Učitelia už druhý rok čakajú na sľúbené zvýšenie platov, no odpoveď stále nemajú.

Rektor Števček: Nevylučujem aj štrajk, chceme stretnutie s premiérom Hegerom (SME)

Diskusia Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Marekom Števčekom o navrhovanej novele vysokoškolského zákona

Reforma vysokého školstva – diskusia (Rádio_FM)

Diskusná relácia Rádia_FM s Jakubom Joštom. Hostia: Ľudovít Paulis, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prišlo to ako blesk z jasného neba. Gröhling chce spolitizovať vysoké školy, kritizuje reformu rektor UK (HN Online)

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček v rozhovore vysvetlil, prečo je navrhovaná novela zákona o vysokých školách problmatická.

Štát tlačí na vysoké školy – diskusia (TA3)

Hostia: Ľudovít Paulis, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Jozef Habánik, poslanec NR SR, rektor TnUAD, Mário Lelovský, viceprezident RÚZ, Marek Števček, rektor, Univerzita Komenského (Skype)

Na stiahnutie