Protest pokračuje: Táto novela nezvýši kvalitu vysokých škôl!

Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele zákona

Bratislava 20. októbra 2021: Dnes na Univerzite Komenského zasadal Akademický senát UK, ktorý rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Spolu s Vedením UK odmieta jeho znenie, ako aj nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia. Univerzita Komenského preto obnovuje protest proti novele vysokoškolského zákona. Senát schválil nasledujúce uznesenia:

1. Akademický senát UK a Vedenie UK odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v materiáli „Kľúčové body novely zákonov 131/2002, 269/2018, 172/2005, 422/2015“ ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ. Konštatujeme, že tento materiál je v rozpore dokonca aj s paragrafovým znením navrhovanej novely zákona o VŠ. Konkrétne znenie predložených dokumentov obsahuje zásadné časti v znení, s ktorými sa akademická obec UK nemôže stotožniť pre ich rozpor s princípmi akademickej samosprávy, a dôrazne ich odmieta. Rovnako kriticky vnímame aj fakt, že predmetné dokumenty nie sú výsledkom diskusie zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, práve naopak, sú v rozpore s už dosiahnutým stavom rokovaní predmetnej skupiny.

AS UK a VUK naďalej trvajú na zachovaní princípov samosprávnosti a autonómnosti vysokých škôl, najmä práva AS samostatne voliť rektora a dekanov, schvaľovať rozpočet a nakladanie s majetkom VŠ, ktoré v kontexte novej právnej úpravy považujú za kruciálne.

2. AS UK a VUK, rozčarované prístupom MŠVVaŠ SR pri riešení otázok reformy vysokých škôl, kedy opakovane prichádza k nerešpektovaniu už dosiahnutých výsledkov rokovaní zo strany MŠVVaŠ SR, vnímame ako snahu o politizáciu vysokých škôl, obnovujú protest na Univerzite Komenského v Bratislave. Konkrétne protestné aktivity budú spresňované podľa ďalšieho vývoja prípravy novely zákona o vysokých školách.

Predstavitelia univerzity a ministerstva školstva sa stretli k Plánu obnovy

Bratislava 27. apríla 2021: Dňa 26. apríla sa zúžené Predsedníctvo Akademického senátu UK, Vedenie UK a dekani a dekanky trinástich fakúlt UK stretli v historickej Aule UK so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Ľudovítom Paulisom a riaditeľom odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl ministerstva školstva Martinom Kanovským.

Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) tlmočili zástupcom ministerstva tri zásadné pripomienky. V prvom rade je to požiadavka o navýšenie objemu prostriedkov pre vysoké školy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenské vysoké školy sú dlhodobo kriticky podfinancované. Vyčlenené finančné prostriedky len sťažka vykryjú existujúci investičný dlh vysokých škôl. V tomto kontexte je požiadavka na konkurencieschopnosť so svetom mimoriadne sťažená.

Čítať viac

PREČO PROTEST?
SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI NOVELE VŠ ZÁKONA

Sledujte  živé prenosy z prednášok kolegov a kolegýň z Auly Univerzity Komenského v Bratislave na našom Facebooku alebo YouTube. Hovoriť budú o základoch samosprávy, verejnoprávnosti či histórii vzniku univerzít. Ak máte záujem počas prednášky položiť otázku, využite platformu Slido a heslo „novela“ (potrebné vpísať do poľa „enter code here“).

piatok 19. 3. 2021 o 14.00 hod.
Na čo je dobré samosprávne spravovanie? (Zmysel a prínos takého modelu riadenia – pre zúčastneného aktéra, aj pre organizáciu)
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.

Samospráva ako ďalšia vrstva deľby moci
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

utorok 23. 3. o 14.00 hod.
Od Komenského k Slovenskej univerzite: Zásahy ľudáckeho režimu do akademických slobôd
Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

štvrtok 25. 3. 2021 o 14.00 hod.
Akademické slobody medzi februárom 1948 a začiatkom normalizácie

PhDr. Tomáš Černák, PhD.

Právnikom bez univerzity? (Budovanie komunistickej justície po februári 1948)
doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Študenti, ktorí sa zúčastnia prednášky online v čase svojej výučby, sú ospravedlnení a rektor im počas jej trvania udeľuje rektorské voľno.

*zmeny v programe vyhradené

Záznamy prednášok

 

doc. PhDr. Anna SÁMELOVÁ, PhD.
Univerzitná verejnoprávnosť – súčasť služby verejnosti

doc. Mgr. Vincent MÚCSKA, PhD.
In unum vertere: stredoveké základy univerzitnej samosprávy a akademických slobôd

doc. Mgr. Miroslav LYSÝ, PhD.
Univerzity vo vzťahu k politickým autoritám

prof. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD.
Na čo je dobré samosprávne spravovanie? (Zmysel a prínos takého modelu riadenia – pre zúčastneného aktéra, aj pre organizáciu)

doc. JUDr. Mgr. Martina GAJDOŠOVÁ, PhD.
Samospráva ako ďalšia vrstva deľby moci


Mgr. Eva ŠKORVANKOVÁ, PhD.
Od Komenského k Slovenskej univerzite: Zásahy ľudáckeho režimu do akademických slobôd

PhDr. Tomáš ČERNÁK, PhD.
Akademické slobody medzi februárom 1948 a začiatkom normalizácie

doc. Mgr. et Mgr. Ondrej PODOLEC, PhD.
Právnikom bez univerzity? (Budovanie komunistickej justície po februári 1948)

Pýtali sme sa našich kolegov, vedcov, vedkýň, študentov a študentiek UK, prečo je návrh novely vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva neprijateľný.

Eduard Burda – dekan Právnickej fakulty UK

Zuzana Bujačková – Filozofická fakulta UK

Adriana Jariabková – ŠČAS Prírodovedecká fakulta UK

Andrej Feješ – ŠČAS Prírodovedecká fakulta UK

Ján Golian – Predseda okresného súdu

Lucia Husenicová, predsedníčka študentskej časti Akademického senátu FM UK

Gašpar Fronc – predseda Akademického senátu RKCMBF

Patrícia Voľanská – ŠČAS Filozofická fakulta UK

Julián Vrábel – ŠČAS Prírodovedecká fakulta UK

Veronika Goldiňáková – ŠČAS Filozofická fakulta UK

Lucia Gregorová Stach – Slovenská národná galéria

Mária Chovancová – Prírodovedecká fakulta UK

Christopher Steinemann – ŠČAS Pedagogická fakulta UK

Emil Bečka – ŠČAS Prírodovedecká fakulta UK

Dominik Šmida – ŠČAS Prírodovedecká fakulta UK

Hovoríme NIE politizácii vysokého školstva

Stanovisko AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách – 3. marca 2021

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave si uvedomuje svoje historické poslanie šírenia vzdelanosti, slobody vedeckého bádania, potrebu autonómnosti a apolitickosti. Ich pilierom je akademická samospráva, ktorú nie je možné nahradiť centrálnym politickým riadením. Sme financovaní z verejných zdrojov a uvedomujeme si svoje záväzky voči spoločnosti, ktoré si dôsledne plníme, a to aj vtedy, keď sa to nepáči politickej moci. Vyhlásenie podporilo všetkých trinásť akademických senátov fakúlt UK.
…viac

Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje do protestu

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a Predsedníctvo Akademického senátu UK v Bratislave vyhlasuje, že Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje odo dňa 1. marca 2021 do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl. Politizácia sa prejavuje najmä:

Aktuálne prezentovanou novelou vysokoškolského zákona pripravenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
…viac

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku

I. Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere demokratickej plurality názorov. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu…
…viac

„Ako bývalá dlhoročná pedagogička Filozofickej fakulty UK a ako občianka Slovenskej republiky podporujem Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku. Sloboda akademického prostredia patrí k základným hodnotám vyspelej demokracie a zasadzovať sa za jej rešpektovanie pokladám za veľmi  dôležitú úlohu.“
doc. Etela Farkašová

Slovenská rektorská konferencia vyzýva ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školy

„SRK principiálne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej podobe. Táto právna úprava síce obsahuje aj viaceré dobré námety a riešenia, avšak ako celok nerieši kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. Je vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu. SRK vyzýva predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby materiál v tomto období nezaradil do legislatívneho procesu.“
…viac

Uznesenie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

„Rada ako najvyšší samosprávny orgán vysokých škôl dôrazne žiada Ministerstvo vypracovávať legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými reprezentáciami vysokých škôl v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. V prípade nerešpektovania našich požiadaviek Rada vyzve vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti.“
…viac

Vyhlásenie Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR k pripravovanému návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 22 .2. 2021

Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR:
Nesúhlasí so snahou politickej moci, v tomto prípade reprezentovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), zlikvidovať nezávislosť a samosprávu vysokých škôl a podriadiť vysoké školy politickej moci, čo sa na území Slovenska stalo zatiaľ dvakrát, prvý raz v rokoch 1938 až 1940, s nástupom
fašistického režimu a druhý raz v roku 1950, s nástupom komunistického režimu.
…viac

Akademický senát Farmaceutickej fakulty UK uznesením v znení:

„AS FaF UK nesúhlasí s navrhovanými zmenami v novele vysokoškolského zákona, ktoré obmedzujú autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike, a podporuje vedenie Univerzity Komenského v Bratislave vo výzve na otvorenú celospoločenskú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve.“

Marek Števček: Koniec akademickej samosprávy na Slovensku?

„Implementácia navrhovaných zmien bude koncom princípov, ktoré jediné sú garantom slobody výskumu. Ak reprezentanti vysokých škôl budú priamo dosadzovaní aktuálnou politickou garnitúrou, budú len bábkami v rukách mocných. Skončí sa skutočná sloboda tam, kde bola (v istej miere, ale predsa) prítomná vždy, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. A slobodné inštitúcie sú pre demokraciu to najpodstatnejšie – inštitúcie silné, svojbytné a autonómne. A medzi nimi na čelnom mieste majú byť vysoké školy.“
…viac

Dekan Právnickej fakulty UK Burda: Univerzity sú v ideologickom zajatí ministra školstva

„Ktokoľvek chce reformovať vysoké školy k lepšiemu, musí počítať s navyšovaním finančných prostriedkov. Je veľmi smutné, že ministerstvo školstva dalo na vysoké školy tento rok o 23 miliónov eur menej než v predchádzajúcom roku a plánuje aj ďalšie znižovanie. V covidovom roku by sme to aj pochopili, ale keď je jedným dychom dodané, že to je preto, že sme nekvalitní a v ďalších rokoch to má pokračovať, tak to v poriadku nie je.“
…viac

Dekan Peter Fedor: Na jar vstúpil veľký Dante do Pekla

„Ak pripravovaná novela zákona o vysokých školách vkladá voľbu rektora do jurisdikcie správnej rady, ktorej polovicu tvoria nominanti ministerstva, ak má byť na fakulte akademický senát nahradený vedecko-pedagogickou radou, ktorej väčšinu členov nominuje dekan ako jej predseda, pričom toto fórum dekana i volí a ak má rozpočet fakulty schvaľovať rektor namiesto pluralitne zmýšľajúceho a voleného akademického senátu, potom úroveň akademickej samosprávy a autonómie koketuje s totalitným režimami 40tych a 50tych rokov.“
…viac

List dekana Zouhara akademickej obci Filozofickej fakulty UK

„Konsolidované znenie návrhu novely zo dňa 16. 2. 2021 bolo ministerstvom poskytnuté na verejnú diskusiu. Počas ostatných dní sa k nej vyjadrili reprezentácie vysokých škôl na Slovensku – Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl, ako aj Klub dekanov, ktoré ju odmietajú en bloc, pričom kritizujú nielen jej obsah, ale aj spôsob jej prípravy, ktorá prebiehala bez akejkoľvek komunikácie so zainteresovanými stranami. Táto skutočnosť je o to vážnejšia, že nejde len o kozmetické úpravy fungovania verejných vysokých škôl (VVŠ), ale o zmeny, ktoré zásadne menia organizáciu, riadenie a správu VVŠ.“
…viac

Pavel Holländer: Univerzitná sloboda je vecou všetkých

„Nuž, do návrhu som nazrel: počíta sa v ňom so zrušením akademických senátov fakúlt, voľba dekanov sa nahrádza ich vymenúvaním rektormi, redukujú sa kompetencie akademických senátov škôl a prenášajú sa na ich správne rady, v ktorých polovicu členov má vymenúvať minister, voľbu rektora orgánom akademickej samosprávy nahrádza jeho vymenovanie správnou radou. Tým sa naskutku ruší autonómia vysokých škôl a obnovuje stav, ktorý sme poznali pred novembrom 1989.“
…viac

Patrícia Voľanská: Chcete nás vyhnať zo Slovenska? Ak tento zákon prejde, možno sa vám to podarí

„O všetkých kľúčových veciach už nebude rozhodovať akademická samospráva. Už si svoje veci nebudeme spravovať sami! Ministerstvo umlčí desiatky ľudí, ktorí dnes manažujú celý akademický systém a ich zásadné kompetencie prejdú na ôsmich členov takzvanej správnej rady. Tento orgán bude po novom tým finálnym arbitrom.“
…viac

Rektor Števček: Nebudeme sa každé voľby triasť kto sa stane ministrom školstva (SME)

HNonline: Z vyjadrení ministra som znepokojený. Nebudeme hrať takúto hru, hovorí rektor Števček

Je neakceptovateľné, aby štát diktoval, čo sa bude študovať a čo nie (STARTITUP)

Prezidentka hovorila s rektormi o zákone o vysokých školách

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 4. marca 2020 v Prezidentskom paláci prijala rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka, rektora Univerzity Pavla Jozefa Šáfárika Pavla Sováka a rektorku Vysokej školy výtvarných umení Bohunku Koklesovú.
…viac

Univerzita Komenského kritizuje novelu zákona, politizáciu nechcú

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe. Na podrobnosti sme sa pýtali rektora univerzity Mareka Števčeka.
…viac

Nina Vlhová: Vulgárny útok na akademické slobody

„Alebo to nie je tak, že by ľudia okolo ministra chceli bez diskusie politicky ovládnuť snáď posledné chránené územie slobodného myslenia? Ak nie, prečo táto najzásadnejšia zmena riadenia vysokých škôl, akú sme od roku ‘89 zažili, prichádza práve teraz, keď je zakázané štrajkovať? Nie je to kopanec Pallas Aténe do rodidiel?!“
…viac

K návrhu novely a protestu sa vyjadrili aj:

Na stiahnutie